English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie w zakresie wszystkich produktów i usług firmy De Jager Detachering, o numerze wpisu do holenderskiej Izby Handlowej 51155354 z siedzibą w Rilland. 

DJD szanuje Państwa prywatność i uznaje kwestię starannego przetwarzania Państwa danych osobowych za oczywistą. Dokładamy wszelkich starań, aby spełniać przy tym przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące wykorzystywania danych osobowych. Specjalnie w tym celu powołaliśmy również inspektora ochrony danych osobowych. Z inspektorem można skontaktować się pod adresem: fg@dejagerdetachering.com.

Traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie i z tego względu podjęliśmy odpowiednie środki, by zapobiec ich niewłaściwemu użyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, przypadkowemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli sądzą Państwo, że Państwa dane nie są chronione w odpowiedni sposób lub jeśli istnieją przesłanki, że doszło do nadużycia, prosimy o kontakt.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności znajdą Państwo informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, aby w odpowiedni sposób świadczyć nasze usługi w zakresie udostępniania i delegowania pracowników tymczasowych.  Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, o których informujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Nie przetwarzamy żadnych szczególnych danych osobowych.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów wymienionych poniżej. Nie sprzedamy zatem Państwa danych osobowych stronom trzecim.

Zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze stronami, które na nasze zlecenie przetwarzają Państwa dane osobowe, by zapewnić jednakowy poziom ochrony i poufności Państwa danych. Zawsze może się jednak zdarzyć, że będziemy zmuszeni do udostępnienia danych osobowych organom państwowym bądź innym stronom trzecim, na przykład jeśli jest to konieczne w związku z prawnym obowiązkiem lub w celu wypełniania zadań publicznoprawnych.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

Kiedy to robimy?

Wykonanie umowy.

 

W przypadku korzystania z naszych usług.

Jeśli mają Państwo pytania lub skargi, staramy się Państwu jak najszybciej pomóc. Również w tym celu w niektórych przypadkach potrzebujemy Państwa danych osobowych.

 

W przypadku szczególnych pytań lub skarg.

Jeśli chcemy wykorzystać Państwa dane osobowe do celów innych niż wymienione powyżej, z wyprzedzeniem poprosimy o Państwa zgodę.

 

Wyłącznie za Państwa zgodą.

Poinformujemy Państwa w przypadku zmian w zakresie wykorzystania Państwa danych osobowych i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Wykorzystywane przez nas dane osobowe przechowujemy zgodnie z przepisami ustawowymi.

Wgląd, poprawienie lub usunięcie danych

Mają Państwo prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych. Mogą Państwo przesłać wniosek o wgląd, poprawienie, usunięcie lub przekazanie Państwa danych osobowych, bądź też wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych drogą elektroniczną na adres fg@dejagerdetachering.com.

Mają Państwo ponadto zawsze możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzoru, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens). Można to zrobić za pośrednictwem poniższego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Google Analytics i pliki cookie

Nasza strona nie wykorzystuje Google Analytics ani plików cookie.

'Huisvesting van arbeids migranten is niet sexy'

Beddentekort Onlangs adviseerde een commissie het kabinet om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te regelen. Maar in Nederland is al een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Hoe komt dat en wat is de oplossing?

Lees verder

Verhoging minimumloon en verhoging “cao-beloning allocatiegroep” per 1 juli 2020

Minimumloon: Per 1 juli 2020 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,54 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Lees verder

Adviezen Aanjaagteam arbeidsmigranten passen in kwaliteitsaanpak ABU

Afgelopen donderdag maakte het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer zijn eerste aanbevelingen openbaar. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. De ABU vindt het belangrijk dat Roemer de malafiditeit in de branche wil bestrijden en dat hij het huisvestingstekort hoog op de agenda zet. De ABU is positief over de voortvarendheid van Roemer. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon-, werk-, en vervoersomstandigheden.

Lees verder