English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie w zakresie wszystkich produktów i usług firmy De Jager Detachering, o numerze wpisu do holenderskiej Izby Handlowej 51155354 z siedzibą w Rilland. 

DJD szanuje Państwa prywatność i uznaje kwestię starannego przetwarzania Państwa danych osobowych za oczywistą. Dokładamy wszelkich starań, aby spełniać przy tym przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące wykorzystywania danych osobowych. Specjalnie w tym celu powołaliśmy również inspektora ochrony danych osobowych. Z inspektorem można skontaktować się pod adresem: fg@dejagerdetachering.com.

Traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie i z tego względu podjęliśmy odpowiednie środki, by zapobiec ich niewłaściwemu użyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, przypadkowemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli sądzą Państwo, że Państwa dane nie są chronione w odpowiedni sposób lub jeśli istnieją przesłanki, że doszło do nadużycia, prosimy o kontakt.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności znajdą Państwo informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, aby w odpowiedni sposób świadczyć nasze usługi w zakresie udostępniania i delegowania pracowników tymczasowych.  Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, o których informujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Nie przetwarzamy żadnych szczególnych danych osobowych.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów wymienionych poniżej. Nie sprzedamy zatem Państwa danych osobowych stronom trzecim.

Zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze stronami, które na nasze zlecenie przetwarzają Państwa dane osobowe, by zapewnić jednakowy poziom ochrony i poufności Państwa danych. Zawsze może się jednak zdarzyć, że będziemy zmuszeni do udostępnienia danych osobowych organom państwowym bądź innym stronom trzecim, na przykład jeśli jest to konieczne w związku z prawnym obowiązkiem lub w celu wypełniania zadań publicznoprawnych.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

Kiedy to robimy?

Wykonanie umowy.

 

W przypadku korzystania z naszych usług.

Jeśli mają Państwo pytania lub skargi, staramy się Państwu jak najszybciej pomóc. Również w tym celu w niektórych przypadkach potrzebujemy Państwa danych osobowych.

 

W przypadku szczególnych pytań lub skarg.

Jeśli chcemy wykorzystać Państwa dane osobowe do celów innych niż wymienione powyżej, z wyprzedzeniem poprosimy o Państwa zgodę.

 

Wyłącznie za Państwa zgodą.

Poinformujemy Państwa w przypadku zmian w zakresie wykorzystania Państwa danych osobowych i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Wykorzystywane przez nas dane osobowe przechowujemy zgodnie z przepisami ustawowymi.

Wgląd, poprawienie lub usunięcie danych

Mają Państwo prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych. Mogą Państwo przesłać wniosek o wgląd, poprawienie, usunięcie lub przekazanie Państwa danych osobowych, bądź też wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych drogą elektroniczną na adres fg@dejagerdetachering.com.

Mają Państwo ponadto zawsze możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzoru, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens). Można to zrobić za pośrednictwem poniższego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Google Analytics i pliki cookie

Nasza strona nie wykorzystuje Google Analytics ani plików cookie.

‘Mijn tijd in Nederland heeft de basis gelegd voor het succes waar we als familie nu dagelijks van profiteren’ (07-09-2023)

Trots op Fejer, onze ex werknemer!! Na een tijd als uitzendkracht voor ons gewerkt te hebben heeft hij een prachtig transport bedrijf opgezet; JZS Trans! Lees het artikel van 'Arbeidsmigratie werkt' of neem eens een kijkje op zijn facebook pagina JZS TRANS, misschien kan hij u van dienst zijn met transport tussen Nederland/Roemenie?

Lees verder

ABU-magazine Reflex Juni 2023

“Waarom gaat de discussie over de arbeidsmarkt zo vaak alleen over contractvormen? Laten we daarmee stoppen,” bepleit ABU-voorzitter Sieto de Leeuw. "De discussie kan dan eindelijk gaan waar hij over moet gaan, namelijk over werk."

Lees verder

01-06-2023 Verhoging minimumloon en verhoging cao-beloning allocatiegroep per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 gaan de minimumlonen omhoog. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt per die datum: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week. Of, als een andere tijdsduur is overeengekomen: € 92,08 per werkdag. Tegelijkertijd wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Lees verder