English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie w zakresie wszystkich produktów i usług firmy De Jager Detachering, o numerze wpisu do holenderskiej Izby Handlowej 51155354 z siedzibą w Rilland. 

DJD szanuje Państwa prywatność i uznaje kwestię starannego przetwarzania Państwa danych osobowych za oczywistą. Dokładamy wszelkich starań, aby spełniać przy tym przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące wykorzystywania danych osobowych. Specjalnie w tym celu powołaliśmy również inspektora ochrony danych osobowych. Z inspektorem można skontaktować się pod adresem: fg@dejagerdetachering.com.

Traktujemy ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie i z tego względu podjęliśmy odpowiednie środki, by zapobiec ich niewłaściwemu użyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, przypadkowemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli sądzą Państwo, że Państwa dane nie są chronione w odpowiedni sposób lub jeśli istnieją przesłanki, że doszło do nadużycia, prosimy o kontakt.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności znajdą Państwo informacje na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, aby w odpowiedni sposób świadczyć nasze usługi w zakresie udostępniania i delegowania pracowników tymczasowych.  Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów, o których informujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Nie przetwarzamy żadnych szczególnych danych osobowych.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów wymienionych poniżej. Nie sprzedamy zatem Państwa danych osobowych stronom trzecim.

Zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ze stronami, które na nasze zlecenie przetwarzają Państwa dane osobowe, by zapewnić jednakowy poziom ochrony i poufności Państwa danych. Zawsze może się jednak zdarzyć, że będziemy zmuszeni do udostępnienia danych osobowych organom państwowym bądź innym stronom trzecim, na przykład jeśli jest to konieczne w związku z prawnym obowiązkiem lub w celu wypełniania zadań publicznoprawnych.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

Kiedy to robimy?

Wykonanie umowy.

 

W przypadku korzystania z naszych usług.

Jeśli mają Państwo pytania lub skargi, staramy się Państwu jak najszybciej pomóc. Również w tym celu w niektórych przypadkach potrzebujemy Państwa danych osobowych.

 

W przypadku szczególnych pytań lub skarg.

Jeśli chcemy wykorzystać Państwa dane osobowe do celów innych niż wymienione powyżej, z wyprzedzeniem poprosimy o Państwa zgodę.

 

Wyłącznie za Państwa zgodą.

Poinformujemy Państwa w przypadku zmian w zakresie wykorzystania Państwa danych osobowych i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Wykorzystywane przez nas dane osobowe przechowujemy zgodnie z przepisami ustawowymi.

Wgląd, poprawienie lub usunięcie danych

Mają Państwo prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych. Mogą Państwo przesłać wniosek o wgląd, poprawienie, usunięcie lub przekazanie Państwa danych osobowych, bądź też wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych drogą elektroniczną na adres fg@dejagerdetachering.com.

Mają Państwo ponadto zawsze możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzoru, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens). Można to zrobić za pośrednictwem poniższego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Google Analytics i pliki cookie

Nasza strona nie wykorzystuje Google Analytics ani plików cookie.

11-05-2023 ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

Werk is belangrijk. Voor iedereen. Voor onze maatschappij en onze economie. Uitzendwerk speelt daarin een belangrijke rol. Het geeft mensen de kans om mee te doen. Uitzendwerk biedt perspectief aan mensen die flexibel willen of moeten werken. Aan bedrijven die moeten op- en afschalen. Aan Nederland, omdat de uitzendbranche zorgt voor banen en een goed functionerende arbeidsmarkt.

Lees verder

20-04-2023 Nieuwe vleugel voor De Jager Detachering opgeleverd

We nemen je mee naar Rilland, waar we een nieuwe vleugel aan een historisch klooster hebben opgeleverd aan De Jager Detachering. Het nieuwe gebouw, dat middels een overdekte doorgang is verbonden aan het voormalige klooster, gaat onderdak bieden aan 117 medewerkers.

Lees verder

02-03-2023 ABU presenteert plannen veilig werken en verblijven arbeidsmigranten

ABU-leden hebben de afgelopen jaren initiatieven genomen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo kwam er meer inkomenszekerheid voor deze groep en kwamen er afspraken over langer verblijf in huisvesting na het wegvallen van werk. Dit sluit aan bij de aanbevelingen die de commissie-Roemer eind 2020 deed. In het plan Van goed naar beter zet de ABU verdere stappen voor de invulling van het goed werkgeverschap, kwaliteitsverbetering en beschikbaarheid van huisvesting, opleiden en aandacht voor het welzijn van arbeidsmigranten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt het plan vandaag in ontvangst.

Lees verder