English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Wyłączenie odpowiedzialności

De Jager Detachering nieustannie dba o należytą jakość tej strony internetowej. Mimo tego może się zdarzyć, że informacje publikowane na tej stronie internetowej są niekompletne lub nieprawidłowe. Wykorzystywanie informacji zawartych na tej stronie internetowej odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana, a ewentualne zmiany mogą być zawsze wprowadzane ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.

Bez zgody De Jager Detachering użytkownikowi strony internetowej zabrania się rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji przechowywanych na tej stronie internetowej. Obejmuje to powielanie informacji lub ich części poprzez publikowanie ich w (komputerowej) sieci elektronicznej.

De Jager Detachering zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od ich charakteru, które wynikają lub mają jakikolwiek związek z niniejszą stroną internetową lub informacjami bądź z tymczasową niedostępnością strony lub informacji. De Jager Detachering nie ponosi ponadto żadnej odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem strony.

Strona podlega postanowieniom Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani odsprzedawane takim podmiotom, z wyjątkiem otrzymania wniosków od organów urzędowych, jeżeli istnieją ku temu zasadne powody, takie jak naruszenie prawa.

17-11-2022 Verhoging minimumloon en verhoging cao-beloning allocatiegroep per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 gaan de minimumlonen omhoog. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen wordt per die datum: € 1.934,40 per maand, € 446,40 per week. Of, als een andere tijdsduur is overeengekomen: € 89,28 per werkdag. Tegelijkertijd wordt het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Lees verder

11-11-2022 Roemeense vertaling cao in cao-app en als pdf

De CAO voor Uitzendkrachten is nu ook in het Roemeens beschikbaar. Download de pdf op de cao-pagina. Ook in de cao-app is de Roemeense tekst opgenomen.

Lees verder

07-11-2022 Verkorting fase A en fase B per 2 januari en aanpassingen cao

In het SER-MLT advies is opgenomen dat de flexibele periode voor uitzendovereenkomsten verkort moest worden. In november 2021 hebben cao-partijen, in lijn met deze afspraak, de verkorting van fase A en fase B afgesproken en opgenomen in de cao.

Lees verder