English Hungarian Polish Portuguese Română Nederlands
De Jager Detachering

Wyłączenie odpowiedzialności

De Jager Detachering nieustannie dba o należytą jakość tej strony internetowej. Mimo tego może się zdarzyć, że informacje publikowane na tej stronie internetowej są niekompletne lub nieprawidłowe. Wykorzystywanie informacji zawartych na tej stronie internetowej odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

Strona internetowa jest regularnie aktualizowana, a ewentualne zmiany mogą być zawsze wprowadzane ze skutkiem natychmiastowym i bez wcześniejszego powiadomienia.

Bez zgody De Jager Detachering użytkownikowi strony internetowej zabrania się rozpowszechniania w jakikolwiek sposób informacji przechowywanych na tej stronie internetowej. Obejmuje to powielanie informacji lub ich części poprzez publikowanie ich w (komputerowej) sieci elektronicznej.

De Jager Detachering zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od ich charakteru, które wynikają lub mają jakikolwiek związek z niniejszą stroną internetową lub informacjami bądź z tymczasową niedostępnością strony lub informacji. De Jager Detachering nie ponosi ponadto żadnej odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem strony.

Strona podlega postanowieniom Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani odsprzedawane takim podmiotom, z wyjątkiem otrzymania wniosków od organów urzędowych, jeżeli istnieją ku temu zasadne powody, takie jak naruszenie prawa.

'Huisvesting van arbeids migranten is niet sexy'

Beddentekort Onlangs adviseerde een commissie het kabinet om voor alle arbeidsmigranten een eigen kamer te regelen. Maar in Nederland is al een tekort van 120.000 bedden voor arbeidsmigranten. Hoe komt dat en wat is de oplossing?

Lees verder

Verhoging minimumloon en verhoging “cao-beloning allocatiegroep” per 1 juli 2020

Minimumloon: Per 1 juli 2020 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.680,00 per maand, € 387,70 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 77,54 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Lees verder

Adviezen Aanjaagteam arbeidsmigranten passen in kwaliteitsaanpak ABU

Afgelopen donderdag maakte het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer zijn eerste aanbevelingen openbaar. Veel van die adviezen passen in de kwaliteitsaanpak van de ABU. De ABU vindt het belangrijk dat Roemer de malafiditeit in de branche wil bestrijden en dat hij het huisvestingstekort hoog op de agenda zet. De ABU is positief over de voortvarendheid van Roemer. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor Nederland en ze hebben net als iedereen in Nederland recht op goede woon-, werk-, en vervoersomstandigheden.

Lees verder