Privacyverklaring header

Privacyverklaring

Privacyverklaring
De Jager Detachering

DJD heeft respect voor uw privacy en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens vanzelfsprekend. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens en hebben speciaal voor dit doel ook een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Onze FG kunt u bereiken via: fg@dejagerdetachering.com.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van de Jager Detachering, KvK:51155354 in Rilland. 

DJD heeft respect voor uw privacy en vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens vanzelfsprekend. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens en hebben speciaal voor dit doel ook een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Onze FG kunt u bereiken via: fg@dejagerdetachering.com.

De bescherming van uw persoonlijke data nemen wij heel serieus en daarom hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Om onze dienstverlening op het gebied van uitzenden en detacheren van flexibele arbeidskrachten goed te laten verlopen verwerken wij persoonsgegevens.  De persoonsgegevens die u opgeeft gebruiken wij alleen voor de doeleinden die wij vooraf hebben gecommuniceerd.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u ons hebt gegeven, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

 

Wanneer doen wij dit?

Uitvoeren van de overeenkomst

 

Als u bij ons diensten afneemt.

Als u vragen of klachten hebt, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig.

 

Als er specifieke vragen of klachten zijn.

Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd willen gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om toestemming.

 

Alleen met uw toestemming.

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij u hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens die wij gebruiken bewaren wij conform de wettelijke bepalingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@dejagerdetachering.com.

Daarnaast hebt u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Google Analytics en Cookies
Onze website maakt geen gebruik van Google Analytics en/of cookies.

Disclaimer

De Jager Detachering besteedt voortdurend zorg en aandacht aan deze website. Toch is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd niet geheel volledig of onjuist is. Het risico voor gebruik van informatie van deze website is voor risico van de gebruiker.

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Cookieverklaring